Περίοδος Τιμή ανά ημέρα
9/5/2013-31/5/2013 60  50 ευρώ/ημέρα
1/6/2013-31/7/2013  70  60 ευρώ/ημέρα
1/8/2013-31/8/2013 80  65 ευρώ/ημέρα
1/9/2013-30/9/2013 70  50 ευρώ/ημέρα